1500 दैनिक उड़ानें
63 घरेलू शहर
24 अंतर्राष्ट्रीय शहर
300+ लाख खुश ग्राहक
279 विमान